Белведере Холидей Клуб - Банско - Блок 4

Белведере Холидей Клуб - Банско - Блок 4

Алпен - NoNaMe - Банско

Алпен - NoNaMe - Банско


И чужди ниви ще се \ 12.3.2024
И чужди ниви ще се "разместват" без съгласие от собствениците
Поправките се правят по споразумението с протестиращите преди месец зърнопроизводители. Чужди ниви ще могат да се разместват на територията на дадено землище и дори да се обработват без разрешение от собствениците...

Подготвят се промени в Закона за културното наследство 21.8.2023
Подготвят се промени в Закона за културното наследство
Зам.-министърът на културата Чавдар Георгиев се срещна с представители на КАБ Министерството на културата (МК) подготвя промени в Закона за културното наследство (ЗКН), които ще бъдат публично представени до края на...

Голям проблем в Италия! Засяга много българи 21.8.2023
Голям проблем в Италия! Засяга много българи
Драматична ситуация с работната ръка в Италия. Конферерацията на самонаетите занаятчии в Италия "Конфартиджанато“ (Confederazione generale dell’artigianato italiano - Confartigianato) съобщи, че почти половината от...


Времето/БНБ фиксинг 23.06.24

20° София 21° Пловдив
20° Бургас 17° Стара Загора
21° Варна 20° Русе
CHF 1.59816 GBP 2.31651 USD 1.4962
МаксКонсулт.бг е член на
www.fiabci.com www.nsni.bg www.bcci.bg/bulgarian/

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ. ТЪРГОВСКО И КОРПОРАТИВНО ПРАВО. MAX CONSULT.BG предоставя комплексни услуги в тази област, както за малки и средни предприятия, така и за големи инвестиционни компании. Предлагаме цялостно правно обслужване във връзка с учредяване, придобиване, преобразуване и управление на дружества, включително следните правни услуги: - текущо абонаментно обслужване, осигуряващо законосъобразност на оперативната дейност на клиентите ни; - учредяване на търговски дружества, на клонове, дъщерни дружества, търговски представителства; - подготовка на договори за възлагане на управлението с мениджърите на компаниите; - сливания и придобивания; - оказване на съдействие по въпроси, свързани с управлението на дружества и консорциуми, в т.ч. обединения по Закона за задълженията и договорите – с цел участие в процедури по ЗОП; - подготовка и осъществяване на всички необходими регистрации, вписвания и други; - цялостни консултации в процедури за получаване на разрешения и лицензи; - учредяване на дружества и търговски представителства в чужбина в т.ч. дружества в държави членки на ЕС и държави с преференциални данъчни и лицензионни юрисдикции /т.нар. офшорни зони/. ПРАВЕН АНАЛИЗ. Обичайно в практиката преди финализирането на сделки по придобиване на недвижими имоти или дружества, притежаващи недвижими имоти, придобиващата страна се нуждае от изготвянето на правен анализ. Правният анализ не просто отразява актуалното състояние на всички правни аспекти, свързани със статута на конкретен недвижим имот, но и установява вече възникнали или потенциални проблеми, както и дава оценка на свързания с тези проблеми риск и за покриване на риска на облигационно ниво. Последното става посредством включване на комплекс от специфични декларации и гаранции на продавача и задължения за изпълнение на определени предварителни действия и условия, насочени към отстраняване на констатираните нередности. Правният анализ осигурява възможността клиентът да вземе информирано инвестиционно решение. ДАНЪЧНО ПРАВО – КОНСУЛТАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ. Всяка стопанска дейност има непосредствени данъчни ефекти, поради което модерното правно обслужване би било неефективно, ако не обхваща и данъчно-правни въпроси. Екипът на MAX CONSULT.BG има експертиза в областта на ДДС, ревизионните производства и осъществяваме процесуално представителство пред съдилищата в производства по оспорване на актове на приходната администрация. Имаме опит и относно регистрация на данъчни складове по Закона за акцизите и данъчните складове, оптимизация на облагаемите данъчни основи съобразно Закона за корпоративното подоходно облагане, процедури по регистрация по ЗДДС и свързаните с нея производства, документооборот и други. Ние предлагаме консултации и становища в областта на данъчното право – нашите експерти често работят в сътрудничество с асоциирани данъчни консултанти и международни одиторски предприятия, с които оказваме съдействие относно всички данъчни аспекти на търговската дейност и стокооборота – както по националното ни право, така и по сделки с международно участие, включително и със страни извън ЕС. СЪДЕБНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА. По силата на партньорски договори MAX CONSULT.BG предлага представителство от адвокати, които имат значителен опит във воденето на дела по граждански, облигационни, търговски, административни спорове, както и в производства по несъстоятелност, включително представляват и кредитори в производството по най-голямата банкова несъстоятелност в страната през последните години. Работили сме успешно за местни и чуждестранни компании по възлагане като техни процесуални представители пред арбитражни съдилища в страната и в чужбина. Адвокатите, които осигурява MAX CONSULT.BG, работят по множество арбитражни дела пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и други арбитражни съдилища, като в сътрудничество с български и международни кантори представляват страни по международни арбитражни дела пред водещата арбитражна институция в Европа – Международния арбитражен съд при Международната търговска камара в Париж. СТРУКТУРИРАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТИ. Услугите на MAX CONSULT.BG включват следните: - изготвяне на всички необходими документи, свързани със сделки с недвижими имоти; - провеждане на преговори и представителство на клиента ни с другите страни по сделката, институции, адвокати и нотариуси; - правен анализ на имоти, в т.ч. проверка на собствеността, наличие на вещни или облигационни права върху имота и/или претенции на трети лица по отношение на същия; - проучване на статута на имота с оглед устройството на територията – регулации, възможности за застрояване, необходими процедури по промяна на предназначението /статут/, Подробни устройствени планове /ПУП/ и промени, Комплексни инвестиционни проекти и други; - осъществяване на сделки на управление и разпореждане с имоти, поддръжка и обслужване; - съдействие при договаряне на условия по банкови кредити за придобиване на недвижими имоти, изготвяне на договори, ипотеки, пълномощни и др.; - цялостно административно-правно обслужване на строителни компании и предприемачи – от фазата на формиране идеята за реализиране, консултиране, обслужване и съдействие при проучване и закупуване на имота, осигуряване на проектно решение и издаване на разрешения за строеж, осигуряване на авторски контрол и строителен надзор, въвеждане в експлоатация и продажби на обекти в имота, в т.ч. всичко необходимо за изпълнението и реализирането на инвестиционното намерение за постигане на желаните резултати при предварително ясни договорени условия. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. MAX CONSULT.BG извършва цялостно административно-правно обслужване при всички видове сделки с недвижими имоти, независимо от това дали сте продавач, купувач, наемодател или друга страна по сделката. Услугите ни започват от изготвяне на писмо за намерение за придобиване на определен имот и/или имоти, проверка на собствеността на имотите чрез анализ на метода на придобиване и изготвяне на становище за същия, владението, ползването и разпореждането с имота, наличието на вещни и/или облигационни тежести върху имота, както и наличие на претенции от страна на трети лица спрямо същия. Дружеството MAX CONSULT.BG се ангажира и с изготвянето на нотариален акт за придобиване на недвижим имот, както и посредничество пред нотариус за изповядване на сделката, както и във връзка с извършване на всички необходими действия и представителство по повод вписването му в съответната Служба по вписванията. След придобиване на имота, ние оставаме ангажирани и с изготвянето на договори за строителство, доставка и контрол, като по този начин MAX CONSULT.BG успешно реализира проекта между желанията на инвеститорите, в т.ч. идващи от други правни системи, до придобиване на желан от тях недвижим имот, получаване на всички необходими лицензии и разрешения от съответните административни органи и реализация на инвестиционния проект. Ние подпомагаме нашите клиенти при намирането на най-подходяща финансова или правна схема на придобиването, което пести за тях много време, разходи и потенциални рискове. Услугите на MAX CONSULT.BG включват следните: - изготвяне на всички необходими документи, свързани със сделки с недвижими имоти; - провеждане на преговори и представителство на клиента ни с другите страни по сделката, институции и нотариуси; - правен анализ на имоти, в т.ч. проверка на собствеността, наличие на вещни или облигационни права върху имота и/или претенции на трети лица по отношение на същия; - проучване статута на имота с оглед устройството на територията – регулации, възможности за застрояване, необходими процедури по промяна на статут и други необходими; - осъществяване на сделки на управление и разпореждане с имот; - съдействие при договаряне на условия по банкови кредити за придобиване на недвижими имоти, изготвяне на договори, ипотеки, пълномощни и др.; - цялостно административно-правно обслужване на строителни компании и предприемачи – от фазата на проучване и закупуване на имота, издаване на разрешения за строеж, въвеждане в експлоатация и продажби на обекти в имота. СТРУКТУРИРАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТИ. Сделките с недвижими имоти са свързани със значителни разходи, част от които нормативно определени и поради това – предсказуеми. Правилното структуриране на сделките, с оглед оптимизиране на разходите и данъчните последици за участващите страни, винаги представлява предизвикателство за инвеститорите, които не са запознати със спецификата на местната правна система. В процеса на консултиране във връзка със структурирането на сделки с недвижими имоти, екипът на MAX CONSULT.BG разработва и представя пред клиента алтернативни схеми с посочване на предимствата и недостатъците на всяка от тях и свързаните с това рискове. В зависимост от определените от клиента приоритети, ние препоръчваме най-подходящата структура на сделката, намирайки за всеки отделен случай оптималния баланс между рискове и разходи. Проектите, свързани със строителство, преминават през различни фази на развитие – индивидуализиране на подходящи терени, реализиране на придобивни сделки, провеждане на градоустройствени процедури, а в някои случаи и процедури по промяна предназначението на земеделска земя, провеждане на търгове за определяне на изпълнители на строителни работи, авторски и инвеститорски контрол, строителен надзор, въвеждане на построените обекти в експлоатация, търговска реализация на проектите, продажба или отдаване под наем на реализираните проекти. За успешното осъществяване на подобни проекти е необходим опитен екип от различни специалисти – архитекти, конструктори, строителни инженери, технически консултанти, проджект-мениджъри, лизинг агенти и съвсем не на последно място - правни консултанти, които не само да притежават необходимата правна експертиза, но и да разбират спецификите на процеса на строителство и комерсиализация на различните видове обекти – търговски, жилищни или офисни площи. Благодарение на дългогодишния си опит в изготвянето и реализирането на проекти в сферата на недвижимите имоти, екипът на MAX CONSULT.BG има ясна представа за практическите проблеми, с които се сблъскват участниците в инвестиционния процес, както в отношенията помежду си, така и в отношенията с компетентните държавни и общински органи, на които са предоставени регулаторни функции. Ние съдействаме за поставяне на отношенията между инвеститори и съответните изпълнители и консултанти на ясна договорна основа. КРЕДИТИРАНЕ И БАНКОВО ПРАВО. Дружеството MAX CONSULT.BG сътрудничи договорно с водещите банкови институции в страната, където нашите клиенти получават преференциални условия за кредитиране и обслужване. Ние набавяме вместо вас всички необходими документи и провеждаме всички срещи и посещения в банката, така че за вас остава само усвояването на исканите и отпуснати средства. Благодарение на дългия опит и работа в банкови институции и с тях, ние добре познаваме регулаторната база в банковата и финансовата сфера, като имаме и богат опит в корпоративните финанси, обезпеченията, включващи ипотеки и особени залози, проектното финансиране, кредитирането, оперативния и финансов лизинг, рефинансирането на кредити и дружества и преструктурирането на дългове. Практиката постоянно се обогатява с правното консултиране на инвестиционни дружества, управляващи дружества и дружества за рискови инвестиции. MAX CONSULT.BG извършва цялостно правно консултиране по структуриране, финансиране и приложимата регулаторна рамка в тази област. Особено ценна за нашите клиенти е създадената от нас възможност във всеки един момент в тази специфична област да бъдат привличани и специалисти от други области, когато казусът изисква това.
Консултантът Николай Вълков и дружество Макс Консулт.БГ работят по договор за абонаментно обслужване повече от десет години и системно поддържат съобразно изискванията на възложителя дейността на своя клиент Бултрейд - ЛТД ООД, специализирано във внос и търговия със спортни стоки, с водещо място на българския пазар в областта на стоките за зимни спортове, което има изградена верига от собствени магазини в София (SLS – най-големият спортен магазин в гр. София, бул.”Черни връх” 59 В, бул. “Черни връх” №66, ЦУМ ет. 2) и най-големите български курортни центрове: Варна, Боровец, Банско, Пампорово, Слънчев бряг, Пловдив както и сервиз и тест центрове.
Бултрейд - ЛТД ООД е официален спонсор на състезатели от българския национален отбор по ски алпийски дисциплини, биатлон и сноуборд и участник с награден фонд в календара на Българската федерация по ски и сноуборд.

Бултрейд - ЛТД ООД е създадено през 1990г. и от 1992г. е изключителен вносител и официален представител за България на ROSSIGNOL - световният лидер, държащ над 40% от световния ски пазар. В групата на ROSSIGNOL влизат и световно известните фирми: LANGE, DINASTAR, LOOK, KERMA – ски, сноуборд, тенис, ролери и всичко за практикуването на тези спортове;

“БУЛТРЕЙД-ЛТД” е изключителен вносител за България на:

 • ROSSIGNOL
 • QUIKSILVER спортни дрехи и обувки
 • ROXY - спортни дрехи и обувки
 • FILA - спортни дрехи и обувки;
 • DUNLOP- ракети, обувки, аксесоари за тенис, скуош, слънчеви очила
 • DIADORA - спортни дрехи и обувки;
 • PIRELLI – спортни обувки;
 • FREDDY - спортни дрехи и обувки;
 • UVEX – каски и очила за спорта и свободното време;
 • СЕВЕ – каски и очила за спорта и свободното време;
 • TOKO - вакси и инструменти за поддръжка на ски;
 • THULE - автомобилни багажници;
 • TBS – дрехи и обувки за свободното време
 • GAASTRA – дрехи и обувки /яхтинг облекла/
 • DARE 2 BE - дрехи и обувки за спорт и свободното време
 • REGATTA – спортни шапки;
 • OSCAR – обувки от естествен и изкуствен косъм – ръчна изработка и др.;

В своята дейност консултантската къща следва безусловно правилото на предоставяне на качествени и точни решения на поставените и възникналите задачи и казуси. Предоставянето на консултантски услуги определят навременното и адекватно постигане на следващите се резултати в хода на съпровождащата дейност.

Макс Консулт.БГ за нуждите на възложителя е осигурило мероприятията и е консултирало при реда на изрични пълномощия за закупуването на терена от собственици, в т.ч. и за нотариалното производство, както и за неговото урегулиране и изработване на частично изменение на регулационния и застроителен план за имота в ДАГ при Столична община. Умело е извършено необходимото с цел постигане на възможност за развеване на основната търговска дейност на клиента, като е осигурено посредничество между възложителя и собствениците за сключване на договорни правоотношения, проектиране, извършване на надзорни действия в проектирането и строителството за изграждане на търговски обект в гр. Банско, като е осигурило всички следващите се документи, както и сключването на съответните договори с експлоатационните дружества и са извършени мероприятията по въвеждане в експлоатация.

Макс Консулт.БГ
осигурява пълна реализация на инвестиционните и други проекти на своите клиенти при предоставянето на специализирани и професионални услуги и строителство в екип и чрез своя  партньор "АТ-Инженеринг 2000" ООД, фирма избрана за строител номер едно на 2007г. за България, а така също и луксозни, и дизайнерски решения и довършителни работи.
Извършва пълен контрол и цялостна супервизия на проекти, менажиране и въвеждане в експлоатация на обектите, както и последваща експлоатация и отдавене под наем.

Консултантът НИКОЛАЙ ВЪЛКОВ и дружество MAX CONSULT.BG тм работят от 1995 година с г-жа Маргарита Христова и г-н Георги Христов, основатели на Европейски център за обучение и квалификация /ЕЦОК/ - собственик на марката „УЧИЛИЩА ЕВРОПА” тм и всички свързани с тях дружества и лица, осигурявайки квалифицира помощ в работата на „УЧИЛИЩА ЕВРОПА”, така както по трудов договор, така и по договор за обслужване и съдействие, като системно поддържат на високо професионално ниво извършваната дейност и консултации.

Разнообразието и характера на поставените за разрешаване задачи и работа обхващат: разработване и внедряване на цялостна система за вътрешен трудов ред и правила за неговото прилагане, трудови правоотношения и обслужване, търговско право включващо организирането, оповестяването и провеждането на общи събрания на собствениците, множество регистрации и промени по фирмените дела на Европейски център за обучение и квалификация /ЕЦОК/, Център за езиково обучение и квалификация /ЦЕОК/, Център за езиково и бизнес обучение /ЦЕБО/, Евроинформ, Евростандарт, Евроскул холидейз, Болкан Пъблишинг Къмпани /БПС/, Инглиш бук сентър и др., административно-правни услуги, провеждане на търгове и подготовка на съответна документация, участие в обществени поръчки, особени залози, договори и нотариални сделки, подготовка на документация за кредити, съвети и консултации по промяна и реализаране на инвестиционни намерения, съдействие и сътрудничество при одобряване на проекти за индивидуални къщи, набавяне на необходими документи и удостоверения от съд, тдд, нои, представителство пред държавни и административни органи и служби.

Николай Вълков е член на УС и съучредител с инициативата на председателя на УС Георги Христов на ФОНДАЦИЯ „НАЦИОНАЛНИ КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТРАДИЦИИ” /ФНКОТ/ и нейните клонове в страната.

В нашите правоотношения, превърнали се в годините и в приятелски, Николай Вълков и неговата консултанската къща MAX CONSULT.BG тм с трайно формиран екип от експерти, следват безусловно правилото за осигуряване на качествени и точни решения на поставените и възникнали задачи и казуси.

Предоставянето на квалифицирани консултантски услуги определят навременното и адекватно постигане на следващите се резултати в хода на съпровождащата дейност и извършвана работа.

MAX CONSULT.BG тм е със сертифицирана система на управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 от „Муди Интернешънъл”, но има и своя собствен максимален стандарт на общо и индивидуално обслужване.Макс Консулт.БГ
посредничи, осигурява и предоставя строителна механизация, производство на бетони, арматурна заготовка чрез своя партньор Ем-Строй ЕООД . Техническите възможности на Дружеството са следните:
1.Багери-8 броя в т.ч.
* Коматсу PC340 - 34 тона-3 броя
* Волво ЕС280-28 тона - 1 брой
* Либхер R912-25 тона - 3 броя
* Либхер R902-20 тона - 1 брой
2. Челни товарни тип “Фадрома” - 3 броя в т.ч.
* Либхер 514 - 2 броя
* Либхер 538-1 брой
3. Самосвали(нови) 21 броя модел Ивеко Тракер
4. Самосвали(втора употреба) модел Мерцедес 2635 - 5 броя
5. Специализирана техника, включваща разнообразни модификации машини- кранове, багер-товарачи, бордови автомобили и др.
6. Бетонов център 1120 - 50 м3/час
7. Бетонов център 500/1-30 м3/час/собственост на ДП “Строителство и възстановяване” и сключен договор за наем между собственика и “ЕМ-СТРОЙ” ЕООД от 01.02.2007
8. Автобетоносмесители - 12 броя с общ обем 93м3.
9. Булдозер Катарпилар 37 тона - 1 брой
10. Булдозер ДТ 75 - 1 брой
11. Телехендлер 19м-1 брой /МАНИТУ/
12. Самосвална композиция “МАН 464” - 2 броя

Нашият партньор “ЕМ-СТРОЙ” ЕООД разполага с цялата гама лека механизация, необходима за извършването на всякакъв вид СМР. Дружеството е кадрово обезпечено и информационно осигурено. Няма публични и частни задължения.

Възможностите за изкопни работи са в рамките на 5000-8000 м3 плътна земна маса дневно, за обратни насипи-2000-3000м3 различни фракции дневно, за бетони 1000-1200 м3. Дружеството притежава собствена производствено-техническа база в гр. Разлог, разположена на площ от около 5000 м3.Макс Консулт.БГ чрез своето дъщерно дружество Web Gravity и WebGravityStudio, в което са намерили място млади и способни професионалисти с опит в разработването на уеб приложения. Дружеството е мотивирано от идеята иновативно да участва в развитието на българското уеб пространство използвайки нови и креативни технологии. Екипът на студиото е посветен в изграждането на изчистени, използваеми и атрактивни инерфейси, които са съобразени с уеб стандартите.

  Целим:
 • Да предлагаме отлично качество, съобразено с наложените в уеб пространството добри практики и изискванията на клиента.
 • Да бъдем отговорни в поетите ангажименти по изпълнението на проектите.
 • Да влагаме много лично отношение и новаторски идеи, защото успехът на нашите клиенти е успех и за самите нас.
 • Да подхождаме индивидуално към всеки клиент, като се стремим чрез нашата работа да пресъздадем корпоративния му имидж и да подчертаем неговата уникалност.
 • Стремежът ни е да предлагаме креативни, функционални и ценово достъпни уеб приложения.
 • Разработка на уеб сайтове - елегантни, изчистени, бързо зареждащи се  сайтове, придържащи се към препоръките на World Wide Web Consortium (W3C). Предлагаме уеб решения за всички видове бизнес съобразени с уеб бюджета на компанията.
 • Оценяване и редизайн на уеб сайтове Отговаря ли на имиджа и на нуждите ти сайта, който притежаваш? С наша помощ можеш да подобриш визията, използваемостта и ефективността на сайта си.
 • Оптимизация на уеб сайт Доброто класиране в google и/или yahoo днес е предпоставка за успеха на всеки уеб сайт.
 • Достъпни e-commerce решения