Белведере Холидей Клуб - Банско - блок 2

Белведере Холидей Клуб - Банско - блок 2

Игълс Нест - Банско

Игълс Нест - Банско


Искаме ресор Земеделие за комисар Мария Габриел 23.8.2019
Искаме ресор Земеделие за комисар Мария Габриел
България иска настоящата й еврокомисарка Мария Габриел да получи ресор „Земеделие“ в новата Европейска комисия, съобщава „Политико“. В момента Габриел отговаря за „Цифрова икономика и цифрово...

Пускат лента на АМ Струма при Дупница днес 23.8.2019
Пускат лента на АМ Струма при Дупница днес
"Днес ще се направи изпитване на товароносимостта на платното към София. Предварителните резултати от пробите са много обнадеждаващи. Имаме готовност до края на деня да пуснем платното за движение в посока София". Това...

Проверяват опожарения магистрален мост при Дупница 23.8.2019
Проверяват опожарения магистрален мост при Дупница
Председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски ще провери работата по разчистването на пространството под моста при Дупница на магистрала „Струма“ от незаконно струпаната смет в обхвата на...


Времето/БНБ фиксинг 24.08.19

20° София 21° Пловдив
20° Бургас 17° Стара Загора
21° Варна 20° Русе
CHF 1.59816 GBP 2.31651 USD 1.4962
МаксКонсулт.бг е член на
www.fiabci.com www.nsni.bg www.bcci.bg/bulgarian/

Заб­ра­вя­ме за гло­ба­та, ако не я по­тър­сят 2 г.

Заб­ра­вя­ме за гло­ба­та, ако не я по­тър­сят 2 г.

12.8.2019
До­ри и да са пред­п­ри­е­ти дейс­т­вия за съ­би­ра­не­то й, по­га­си­тел­на­та дав­ност е до 4,5 г. Гло­ба­та е вид ад­ми­нис­т­ра­тив­но на­ка­за­ние, пред­ви­де­но в чл. 13, б. "б" ЗАНН /За­ко­на за ад­ми­нис­т­ра­тив­ни­те на­ру­ше­ния и на­ка­за­ния/. Съг­лас­но чл. 79, ал.1 от ЗАНН, на­ка­за­тел­ни­те пос­та­нов­ле­ния на ад­ми­нис­т­ра­тив­ни­те ор­га­ни, с ко­и­то са на­ло­же­ни гло­би, се из­пъл­ня­ват по ре­да за съ­би­ра­не на дър­жав­ни­те взе­ма­ния. Дав­ност­та за из­пъл­не­ние на ад­ми­нис­т­ра­тив­но на­ка­за­ние, на­ри­ча­на още из­пъл­ни­тел­с­ка дав­ност, е из­ти­ча­не на ус­та­но­вен от за­ко­на срок от вре­ме, в кой­то над­леж­ни­ят ор­ган на пуб­лич­но­то пра­во про­я­вя­ва па­сив­ност по от­но­ше­ние на пра­во­мо­щи­е­то си да при­ло­жи ад­ми­нис­т­ра­тив­но-на­ка­за­тел­на реп­ре­сия спря­мо из­вър­ши­те­ля на ад­ми­нис­т­ра­тив­но на­ру­ше­ние. Ви­до­ве­те из­пъл­ни­тел­с­ка дав­ност са обик­но­ве­на и аб­со­лют­на. Раз­по­ред­ба­та на чл. 82, ал.1, б. "а" ЗАНН пред­виж­да, че ад­ми­нис­т­ра­тив­но­то на­ка­за­ние не се из­пъл­ня­ва, ако са из­тек­ли две го­ди­ни, ко­га­то на­ло­же­но­то на­ка­за­ние е гло­ба. Али­нея две на съ­щия текст гла­си, че дав­ност­та за­поч­ва да те­че от вли­за­не в си­ла на ак­та, с кой­то е на­ло­же­но на­ка­за­ни­е­то и се пре­къс­ва с вся­ко дейс­т­вие на над­леж­ни­те ор­га­ни, пред­п­ри­е­то спря­мо на­ка­за­но­то ли­це за из­пъл­не­ние на на­ка­за­ни­е­то. След за­вър­ш­ва­не на дейс­т­ви­е­то, с ко­е­то е пре­къс­на­та дав­ност­та, за­поч­ва да те­че но­ва дав­ност /от­но­во две­го­диш­на/. Съг­лас­но чл. 82, ал.ЗАНН, не­за­ви­си­мо от спи­ра­не­то или пре­къс­ва­не­то на дав­ност­та, ад­ми­нис­т­ра­тив­но­то на­ка­за­ние не се из­пъл­ня­ва, ако е из­те­къл срок, кой­то над­ви­ша­ва с ед­на вто­ра сро­ка по ал. 1. Тек­с­тът на чл. 82 е до­пъл­нен с раз­по­ред­ба­та на али­нея 4, ко­я­то из­к­люч­ва при­ло­же­ни­е­то на пред­ход­на­та али­нея по от­но­ше­ние на гло­ба­та, ко­га­то за съ­би­ра­не­то в сро­ка по ал. 1 е об­ра­зу­ва­но из­пъл­ни­тел­но про­из­вод­с­т­во. То­ва се от­на­ся и за ви­ся­щи­те де­ла, дав­ност­та по ко­и­то не е из­тек­ла до вли­за­не­то на та­зи али­нея в си­ла. Раз­ли­ка­та меж­ду гло­ба­та и ос­та­на­ли­те пуб­лич­ни дър­жав­ни и об­щин­с­ки взе­ма­ния /да­нъч­ни, мит­ни­чес­ки и т.н./ е, че гло­ба­та е ад­ми­нис­т­ра­тив­но на­ка­за­ние, ре­зул­тат от уп­раж­не­на ад­ми­нис­т­ра­тив­но-на­ка­за­тел­на реп­ре­сия. До­ка­то в об­щия слу­чай ос­но­ва­ни­е­то и раз­ме­рът на пуб­лич­но­то взе­ма­не се оп­ре­де­лят в ад­ми­нис­т­ра­тив­ния про­цЕС, ос­но­ва­ни­е­то и раз­ме­рът на гло­ба­та се оп­ре­де­лят в ад­ми­нис­т­ра­тив­но-на­ка­за­тел­ния про­цЕС, в кой­то се при­ла­гат не са­мо об­щи­те прин­ци­пи на ад­ми­нис­т­ра­тив­ния про­цЕС, но и об­щи­те прин­ци­пи на сан­к­ци­он­но­то пра­во. Имен­но спе­ци­фи­ка­та на гло­ба­та ка­то вид ад­ми­нис­т­ра­тив­но на­ка­за­ние е фак­то­рът, кой­то е в ос­но­ва­та на срав­ни­тел­но по-крат­ки­те дав­нос­т­ни сро­ко­ве за ре­а­ли­зи­ра­не на ад­ми­нис­т­ра­тив­но-на­ка­за­тел­на­та от­го­вор­ност и за из­пъл­не­ни­е­то на ад­ми­нис­т­ра­тив­но­то на­ка­за­ние. Дав­нос­т­ни­ят срок за ос­та­на­ли­те пуб­лич­ни и об­щин­с­ки взе­ма­ния, кой­то е пет­го­ди­шен, не на­ми­ра при­ло­же­ние за гло­ба­та и по­ра­ди то­ва, че в об­щия слу­чай той за­поч­ва да те­че от пър­ви яну­а­ри на го­ди­на­та, след­ва­ща го­ди­на­та, през ко­я­то е след­ва­ло да се пла­ти пуб­лич­но­то за­дъл­же­ние. При да­нъ­ци­те, так­си­те, оси­гу­ри­тел­ни­те внос­ки, мит­ни­те сбо­ро­ве за­дъл­же­ни­е­то за вна­ся­не в бю­дже­та въз­ник­ва въз ос­но­ва на за­ко­на, а не на из­да­ден акт за ус­та­но­вя­ва­не на ад­ми­нис­т­ра­тив­но на­ру­ше­ние, рес­пек­тив­но - на­ка­за­тел­но пос­та­нов­ле­ние. Ето за­що сро­ко­ве­те за те­зи взе­ма­ния, за раз­ли­ка от те­зи при гло­би­те, са дос­та­тъч­но дъл­ги, та­ка че да га­ран­ти­рат съ­би­ра­е­мост­та на взе­ма­ни­я­та и ин­те­ре­са на фис­ка до­ри ако се на­ло­жи про­веж­да­не на ад­ми­нис­т­ра­тив­но про­из­вод­с­т­во за ус­та­но­вя­ва­не на пуб­лич­но­то взе­ма­не. При гло­ба­та оба­че оп­ре­де­ля­не­то на тол­ко­ва дъл­ги дав­нос­т­ни сро­ко­ве не е оп­рав­да­но. За­дъл­же­ни­е­то за пла­ща­не на гло­ба­та не въз­ник­ва по си­ла­та на за­ко­на, а в ре­зул­тат на про­ве­де­но ад­ми­нис­т­ра­тив­но-на­ка­за­тел­но про­из­вод­с­т­во и след вли­за­не в си­ла на на­ка­за­тел­но­то пос­та­нов­ле­ние. Дав­нос­т­ни­те сро­ко­ве за из­пъл­не­ние те­кат от вли­за­не в си­ла на на­ка­за­тел­но­то пос­та­нов­ле­ние. Важ­но е да се знае, че, до­кол­ко­то за не­у­ре­де­ни­те въп­ро­си в ЗАНН се при­ла­гат раз­по­ред­би­те на На­ка­за­тел­ния ко­декс, как­то и до­кол­ко­то гло­ба­та пред­с­тав­ля­ва вид ад­ми­нис­т­ра­тив­но-на­ка­за­тел­на сан­к­ция, аб­со­лют­на­та дав­ност за из­пъл­не­ни­е­то й /зап­ла­ща­не­то й/, е че­ти­ри го­ди­ни и по­ло­ви­на от из­вър­ш­ва­не на де­я­ни­е­то, не­за­ви­си­мо от спи­ра­не или пре­къс­ва­не на дав­ност­та или в зак­лю­че­ние - гло­ба­та не под­ле­жи на пла­ща­не, ако в про­дъл­же­ние на две го­ди­ни от из­да­ва­не на на­ка­за­тел­но­то пос­та­нов­ле­ние не са пред­п­ри­е­ти дейс­т­вия по съ­би­ра­не­то й или, до­ри и да са пред­п­ри­е­ти та­ки­ва, тя не е съб­ра­на в про­дъл­же­ние на че­ти­ри го­ди­ни и по­ло­ви­на от из­вър­ш­ва­не на де­я­ни­е­то. От: Ад­во­кат Ста­ни­мир Сто­ев - 12 август, 2019, от www.standartnews.com
Последни Новини:
Нов път ще води туристите до Земен Нов път ще води туристите до Земен
Двойна заря над града - за празника на земенчани и 27 години \"Стандарт\". Нов път ще води туристите до Земен, проектът за воден цикъл на града стартира още през есента. Това заяви областният управител на Перник...
Пак искат скок в цената на газа Пак искат скок в цената на газа
Ново искане за скок в цената на газа. \"Булгаргаз\" внася в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) настояване за увеличение на цената на природния газ с 0,83% за четвъртото тримесечие на годината, съобщи...
НИМ отбелязва 140 години от създаването на военния флот НИМ отбелязва 140 години от създаването на военния флот
Част от историята на родния ни флот са изложените военноморска адмиралска униформа и пелерина на цар Борис III. Те са притежание единствено на Националния исторически музей и са дарение от неговата дъщеря княгиня...
ОББ пусна видеобанкиране ОББ пусна видеобанкиране
ОББ, която е част от белгийската КВС Груп, предлага на своите бизнес клиенти нова услуга, решаваща проблема с времето и разстоянието до експерт на финансовата институция. Услугата „Видео банкер“ дава възможност на...
\ \"Теклас\" ни помага за завода на \"Фолксваген\" у нас
По молба на правителството презентирахме България, каза генералният директор Неби Анъл Направихме всичко, което зависи от нас, „Фолксваген” да стъпи в България. Ние сме партньор №1 за 2018 година на германската...
Още сме в играта за VW Още сме в играта за VW
ерира 10% от брутния вътрешен продукт на страната, а оборотът за миналата година се изчислява на повече от 5 и половина милиарда евро. Затова от бранша вярват, че са готови за следващата голяма стъпка – производството...
Завърши поклонническият път \ Завърши поклонническият път \"Рилският чудотворец\"
На 6 август - Преображение Господне, завърши шестдневният поклоннически път \"Рилският чудотворец\", който започна на 1 август от старинния храм \"Св. София\" в столицата. Тазгодишният път бе десети по ред, който и...
10 прогнози за техно тенденции до 2025 година 10 прогнози за техно тенденции до 2025 година
Huawei представи своя доклад „Global Industry Vision“ (Глобална визия за индустрията), който включва прогнозите на компанията за развитието на технологиите и индустрията до 2025 година. Докладът представя 10 прогнози...
Експерт: Няма криза в българския туризъм Експерт: Няма криза в българския туризъм
В никакъв случай не можем да говорим за криза в туризма. Статистиката сочи, че имаме ръст на чуждите туристи, съобщи в сутрешния блок на бТВ Румен Драганов от Института за анализи и оценки в Туризма. Със сигурност...
Свиленград с нови казина ала Лас Вегас Свиленград с нови казина ала Лас Вегас
Американци вдигат втория по големина хотел у нас, комплексът ще има 3 големи игрални зали и куп ВИП-зали. Отварят 750 нови работни места. Нови казина - досущ като тези в Лас Вегас, ще има Свиленград. \"Меката на...