хотел Перун, Банско

хотел Перун, Банско

Алпен - NoNaMe - Банско

Алпен - NoNaMe - Банско


Търговските вериги дават паркингите си за пазари 09.4.2020
Търговските вериги дават паркингите си за пазари
Големите вериги от магазини предлагат да обособят фермерски пазари с български производители на паркингите си. Около това предложение се обединиха Сдружението за модерна търговия и представителите на търговските вериги....

Бизнесът стои зад българските фермери за веригите 09.4.2020
Бизнесът стои зад българските фермери за веригите
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя идеята за повече български стоки в големите вериги магазини, заяви пред Нова телевизия Теодор Дечев от асоциацията. „Това не е идея, която се е появила...

Какво ще бистри ВСС за разпределението на делата 09.4.2020
Какво ще бистри ВСС за разпределението на делата
Висшият съдебен съвет (ВСС) се събира на заседание, свикано от правосъдния министър Даниел Кирилов, във връзка със скандала с одитния доклад на системата за случайно разпределение на делата. Системата беше въведена през...


Времето/БНБ фиксинг 10.04.20

20° София 21° Пловдив
20° Бургас 17° Стара Загора
21° Варна 20° Русе
CHF 1.59816 GBP 2.31651 USD 1.4962
МаксКонсулт.бг е член на
www.fiabci.com www.nsni.bg www.bcci.bg/bulgarian/

Фирми си разменят служители чрез е-борса

Фирми си разменят служители чрез е-борса

21.3.2020
Без­п­лат­ни кон­сул­та­ции как да ра­бо­тим от вкъ­щи. Ако ра­бот­ни­ци­те не ни тряб­ват, мо­жем да ги от­с­тъ­пим вре­мен­но на друг, за да не пла­ща­ме зап­ла­ти. Фир­ми­те ще мо­гат да об­ме­нят слу­жи­те­ли и про­дук­ти чрез спе­ци­ал­на елек­т­рон­на бор­са по вре­ме на епи­де­ми­я­та. Иде­я­та е на Бъл­гар­с­ка сто­пан­с­ка ка­ма­ра, ко­я­то във връз­ка със съз­да­ла­та се кри­зис­на си­ту­а­ция, пре­диз­ви­ка­на от раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на COVID-19, съз­да­ва "Е-бор­са за вза­и­мо­по­мощ". Там фир­ми­те ще имат въз­мож­ност да ре­гис­т­ри­рат обя­ви за тър­се­не или пред­ла­га­не на про­дук­ти, ус­лу­ги или въз­мож­ност за ан­га­жи­ра­не на слу­жи­те­ли, ко­и­то в пе­ри­о­да на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние не мо­гат да бъ­дат на­то­ва­ре­ни и са пос­та­ве­ни под риск от за­гу­ба на ра­бот­но мяс­то. За пе­ри­о­да на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние, на те­зи слу­жи­те­ли би­ха мог­ли да им бъ­дат пред­ло­же­ни до­пъл­ни­тел­ни тру­до­ви до­го­во­ри при друг ра­бо­то­да­тел, без то­ва да е свър­за­но с фи­нан­со­ви ан­га­жи­мен­ти на са­ми­те ра­бот­ни­ци или по от­но­ше­ние на ос­нов­ния им ра­бо­то­да­тел. Фир­ми­те, ко­и­то ис­кат да се въз­пол­з­ват, тряб­ва да се ре­гис­т­ри­рат на ад­рес www.bia-bg.com/offer. За да се из­бег­нат не­ко­рек­т­ни обя­ви или спам, ад­ми­нис­т­ра­то­ри­те на БСК ще одоб­ря­ват вся­ка обя­ва, ка­то пра­вят справ­ка и с ре­гис­т­ра­ци­я­та на ра­бо­то­да­те­ля по ЕИК. Ако фир­ми кан­ди­дат­с­т­ват, те пър­во тряб­ва да ис­кат съг­ла­сие от сво­и­те ра­бот­ни­ци, пре­ди да пре­дос­та­вят дан­ни­те им на дру­ги ра­бо­то­да­те­ли. От БСК по­со­чи­ха, че ня­ма да съ­би­рат лич­ни дан­ни от слу­жи­те­ли­те, а са­мо ха­рак­те­рис­ти­ки на уме­ни­я­та им. По­я­ви­ха се и пър­ви­те доб­ро­вол­чес­ки идеи от хо­ра, ко­и­то ис­кат да по­мог­нат в раз­га­ра на кри­за­та, но се ока­за, че са­ма­та дър­жа­ва ня­ма нуж­на­та ор­га­ни­за­ция да по­е­ме всич­ки доб­ро­вол­ци. Най-мно­го са же­ла­е­щи­те да раз­на­сят хра­на или ле­кар­с­т­ва. Дру­ги пред­ла­гат да ши­ят мас­ки, но на за­пит­ва­ния към бол­ни­ци­те се ока­за­ло, че ня­ма кой да от­го­во­ри как­во им тряб­ва и мо­гат ли да по­лу­ча­ват по­доб­ни ма­те­ри­а­ли от час­т­ни ли­ца. Ор­га­ни­за­ция от доб­ро­вол­ци съз­да­де без­п­лат­на плат­фор­ма, в ко­я­то бол­ни­ци­те мо­гат да за­я­вя­ват как­во им е нуж­но, а пот­ре­би­те­ли­те на со­ци­ал­ни­те мре­жи да ре­а­ги­рат. По­я­ви­ха се и ком­пю­тър­ни спе­ци­а­лис­ти, ко­и­то пред­ла­гат без­п­лат­ни кон­сул­та­ции за хо­ра, на ко­и­то им се на­ла­га да ра­бо­тят от вкъ­щи, но ня­мат не­об­хо­ди­ми­те тех­но­ло­гич­ни поз­на­ния за то­ва. Из­да­те­ли пък ве­че пос­т­ват без­п­лат­но все­ки ден по ед­на елек­т­рон­на кни­га, та­ка че в ус­ло­ви­я­та на изо­ла­ция да има­ме как­во да че­тем. От: Сте­ла Сто­я­но­ва - 21 март, 2020, от www.standartnews.com
Последни Новини:
Най-лошата седмица за Уолстрийт от 2008 г. Най-лошата седмица за Уолстрийт от 2008 г.
Отпуснатите от правителството на САЩ милиарди не успяха да успокоят страховете от рецесия. Най-лошата си седмица от финансовата криза през 2008 г. отбеляза Уолстрийт. Борсата приключи с огромен спад, след като...
Све­тът ле­ку­ва ико­но­ми­ки­те с кри­зис­ни фон­до­вe Све­тът ле­ку­ва ико­но­ми­ки­те с кри­зис­ни фон­до­вe
ЕЦБ об­я­ви без­пре­це­ден­тно: Ще из­ку­пу­ва ак­ти­ви за 750 ми­ли­ар­да ев­ро. Аме­ри­ка ин­жек­ти­ра в сто­пан­ство­то 1 три­ли­он до­ла­ра. Гер­ма­ния спа­ся­ва пред­при­я­ти­я­та с 550 ми­ли­ар­да...
Министър към възрастните: Не преписвайте имоти Министър към възрастните: Не преписвайте имоти
Апелът ми към вързастните хора е да не се поддават на никакви други внушения и да не прехвърлят имоти в този момент. Това заяви министърът на правосъдието Данаил Кирилов в предавенето Лице в лице по БТВ. Голям е рискът...
Бoгaтaшитe зaпoчнaxa изĸyпyвaнe нa акции Бoгaтaшитe зaпoчнaxa изĸyпyвaнe нa акции
Hяĸoи oт нaй-бoгaтитe xopa в cвeтa вeчe изxapчиxa нaд $1 млpд. oбщo, зa дa yвeличaт дeлa cи в peдицa ĸoмпaнии нa фoнa нa cpивa нa цeнaтa нa aĸциитe, пишe Вlооmbеrg. Aĸтивиcтът инвecтитop Kapл...
Спе­ци­а­лен фонд за под­кре­па на биз­не­са Спе­ци­а­лен фонд за под­кре­па на биз­не­са
Цел­та е пред­при­я­ти­я­та да за­па­зят дей­нос­тта си, ра­бот­ни­ци­те и зап­ла­ти­те им. Пра­ви­тел­ство­то под­гот­вя спе­ци­а­лен фонд, па­ри­те от кой­то ще се из­пол­зват от бъл­гар­ски­те ком­па­нии,...
10 дни повече за плащане на тока 10 дни повече за плащане на тока
Сроковете за заплащане, определени в общите условия по Закона за енергетиката, на дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови клиенти, се удължават от 10 на 20 дни. Това реши парламентът с...
Ето как да пазите кухня и храни от коронавируса Ето как да пазите кухня и храни от коронавируса
Дезинфекцията у дома на храните и кухненските площи не трябва да бъде пренебрегвана, съветва Мила Кръстева от Фондация Mate Kitchen, предава БТА. Така например, всички кухненски плотове и работни повърхности трябва...
ЕЦБ вкарва 700 млрд. в спасяването на икономиките ЕЦБ вкарва 700 млрд. в спасяването на икономиките
Старт на нова, разширена програма за закупуване на финансови активи в опит да успокои финансовите пазари, дава Европейската централнна банка. Тя ще действа докато властите в отделните държави на стария континент се...
Втори ден антивирусна карантина в Банско Втори ден антивирусна карантина в Банско
Вторият ден от наложената двуседмична карантина започна в Банско. Вчера изтече срокът, в който хората с постоянно местожителство в курорта, можеха да се завърнат в него. От снощи влизането в и излизането от града е...
Колекторски фирми: Няма прошка за дълговете Колекторски фирми: Няма прошка за дълговете
Членовете на Асоциацията на колекторските агенции в България, преминават към нов режим на работа, но няма да спрат да събират дългове, освен ако няма предписания на най-високо държавно ниво, заяви пред БНР Райна...