Скандинавиан вилидж

Скандинавиан вилидж

Алпен - NoNaMe - Банско

Алпен - NoNaMe - Банско


Рокада на върха в строителния контрол. Има ли причина? 09.8.2022
Рокада на върха в строителния контрол. Има ли причина?
Регионалният министър Иван Шишков назначи арх. Деляна Панайотова за и.ф. началник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобщават от ведомството на Шишков. От биографията й се вижда, че Панайотова е...

Махаме ли маските и намалява ли се карантината 09.8.2022
Махаме ли маските и намалява ли се карантината
Служебният здравен министър Асен Меджидиев иска да стабилизира системата, да успокоява хората, а не да ги притеснява. Затова и в здравното ведомство се обсъжда падането на маските и намаляването на карантината. Това...

Служебният министър на туризма с важна новина за курортите 09.8.2022
Служебният министър на туризма с важна новина за курортите
Служебният министър на туризма Илин Димитров съобщи, че максимално бързо ще бъдe осигурена по една допълнителна линейка в големите курорти по Черноморието, за което днес е постигнато съгласие със здравното министерство,...


Времето/БНБ фиксинг 18.08.22

20° София 21° Пловдив
20° Бургас 17° Стара Загора
21° Варна 20° Русе
CHF 1.59816 GBP 2.31651 USD 1.4962
МаксКонсулт.бг е член на
www.fiabci.com www.nsni.bg www.bcci.bg/bulgarian/

С ново строителство не може да се премахне законен строеж

25.11.2008

Въпроси от съдебната практика и незаконното строителство
Въпросът не е толкова дискусионен, защото още на пръв поглед се вижда, че това е абсурдно. Например, живеете си мирно и спокойно в парцела, наречен урегулиран поземлен имот (УПИ), и съседът ви сам или с помощта на предприемач-купувач, започва да застрашава живота, здравето и спокойствието на вас и на вашето семейство.

Започва да се изгражда луксозна жилищна или офисна сграда, в нарушение дори и на елементарните изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ – ДВ, бр. 1 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г.). Пита се, с какво право и от къде се взема този кураж? Молбите и жалбите ви никой не взема под внимание, защото имало „одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план” (ПУП/ПРЗ), за който никой не ви е уведомил. И вашата двуетажна къща, строена през петдесетте години, с всичките направени от вас допълнителни удобства и комфорт за обитаване, обречена – по регулационния и застроителен план (ПРЗ), се премахва... Никой, дори общината и кметството, не може да ви обясни, по кои правила и норми и нормативи – т. е. на какво законно основание, вие и семейството ви можете да се лишите от вашата единствена, недвижима, заварена собственост, изградена навремето с одобрени инвестиционни проекти, разрешение за строеж и други строителни книжа. Освен материални, вие ще понесете и морални щети, разкарване по най-различни контролни органи и инстанции, включително и в съдилищата, стига да имате здрави нерви и освен това да нямате слабо сърце. Иначе не само къщата, а и вие сте обречени на гибел...
В този случай можем да се запитаме, какво предвижда законовата уредба и как ще може да се защитите? Ако по административен ред не можете да устоите и се защитите, следва ли да отнасяте въпросите в съда? В кой съд, като знаем предварително, че съдебната система не е ефективна, но все пак има някаква надежда за справедливо решаване на казуса? Да, съдът може да помогне, но това е свързано с време, средства... и доброжелателност да се спазва законността.
Съдът може да се намеси и би постановил най-малкото следното предписание, което е задължително за изпълнение:
– По принцип не могат да се премахват законно изградени строежи без наличие на документи, удостоверяващи правата за премахване.
– Ако с действащия план за застрояване законно построените сгради се запазват, а в издадената виза за проучване и проектиране е предвидено премахване на тази сграда, визата се явява незаконосъобразен административен акт и подлежи на отмяна от съдебните органи. Строителните книжа подлежат на отмяна от Дирекцията за национален строителен контрол, в лицето на началника на съответната регионална ДНСК, която се намира в един от 28-те областни градове в страната. По чл. 216 от ЗУТ, правата и прерогативите са в кръга на нейната компетенция (преди да се постави въпросът за разглеждане и решаване в съда).
Съгласно чл. 148, ал. 9 и чл. 197 от ЗУТ е забранено с ново строителство да се предвижда премахване на законно изградени сгради, без наличие на документи, удостоверяващи права за премахване на строежа. По този въпрос в съдебната практика има издадени много решения. Ще се задоволим да цитираме само решение №5286 от девети май 2008 г. по административно дело №1017 от 2008 г. на Върховния административен съд, II отделение (ВАС).
– Друг въпрос е, ако собственикът на имота реши сам да премахне строежа си ако желае, разбира се. Задължително обаче трябва да уведоми общинските органи и Агенцията по геодезия, картография и кадастър (чл. 197, ал. 1 от ЗУТ). В зависимост от вида на строежите, сложността и характера на премахването, главният архитект на общината или района може да издаде задължителни технически предписания, с оглед да не се допусне авария или да пострадат съседни недвижими имоти, или хора. Следва да се има предвид разпоредбата на чл. 50 от Закона за собствеността – ЗС (Изв., бр. 92 от 1951 г., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) в която се посочва, че собственикът на недвижим имот не може да извършва такива действия в своя имот, с които се създават пречки за използването на съседния имот по-големи от обикновените. Само не се казва, кои са обикновените и кои необикновени пречки, които следва да се определят от компетентните технически и съдебни органи.
Следва да се знае, че подробният устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване няма отчуждителна сила. Отчуждителното действие на ПУП в зависимост от предвижданията им, настъпва или по реда на чл. 17 от ЗУТ – със сключване на окончателен договор между съседите за прехвърляне на собственост, или по реда на Закона за държавната собственост (ЗДС, ДВ, бр. 44 от 1996 г.) и Закона за общинската собственост (ЗОС), от същата година, във връзка с чл. 205 от ЗУТ.
Отчуждаването може да започне по действащ ПУП, в зависимост от предвижданията, или по реда на чл. 17 от ЗУТ – със сключване на окончателен договор между съседите, по реда на ЗДС или ЗОС. Следва да се отбележи, че регулационните линии стават имотни граници на поземлените имоти, едва след привеждането им в съответствие с тях на съществуващите права на собственост. Аргументи може да се черпят от разпоредбите на чл. 14, ал. 5, във връзка с ал. 3 и чл. 16 и 17 от ЗУТ. И по този казус има в правния мир решение №8034 от първи юли 2008 г. на ВАС, II отделение по административно дело №3714 от 2008 г. Това показва, че главните архитекти в общините (районите), както и техническите органи, освен техническите правила и нормативи, са длъжни да следят и да се съобразяват с практиката на съдилищата (окръжните административни съдилища), особено тази на Върховния административен съд на България (ВАС).
Нещо повече. Освен че се пазят законно изградените строежи – така наречените заварени строежи (законно изградени съгласно §21 от ЗР на ЗУТ), пазят се и построените преди 7 април 1987 г. строежи, съгласно чл. 16, ал. 1 от закл. разпоредби на ЗУТ. Това означава, че строежи, които нямат строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове; правилата и нормативите, действали по време на извършването им по този закон (ЗУТ) – са търпими строежи и не подлежат на премахване и на забрана за ползване (редакцията в ДВ, бр. 65 от 2003 г.). Те могат да бъдат предмет на прехвърлителни действия (сделки), след представяне на удостоверение от органите, овластени да одобряват инвестиционните проекти, че строежите са търпими.
Много често в практиката се поставя въпросът точно кога е изграден строежът? И как да се докаже това изграждане? Не са изключени в това отношение хитрувания и злоупотреби от гражданите-собственици.
В разпоредбата на §184 на преходните и заключителни разпоредби на ЗУТ – в ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г. се посочва, че времето за извършване на незаконния строеж се установява с всички доказателствени средства, допустими по Гражданския процесуален кодекс (ГПК, Известия, бр. 12 от 8 февруари 1952 г. – отменен, НОВ ГПК – ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., в сила от първи март 2008 г.), вкл. и с нотариално заверени декларации. За верността на декларациите се носи наказателна отговорност.
Някои нарушители прибягват до помощта на роднини или приятели – общински органи, които издават документи с отбелязана дата на изграждането на незаконните строежи. Това не е правилно и законосъобразно. Не съществува правна възможност датата на построяване да се установява с удостоверение или друг документ, издаден от общинската администрация. В нормативната уредба не са дадени правомощия на кмета на общината да издава такива документи. Ако те са издадени от длъжностните лица в „кръга на служебните обязаности”, както се изисква от чл. 179, ал. 1 от ГПК, той не се ползва с доказателствена сила за извършените от нарушителя действия. Освен това следва да се докаже, че на датата 7 април 1987 г. сградата е съществувала и то в същият вид, размери и предназначение. Специално по доказателствената сила на декларациите, които са даже и нотариално заверени, има решение №7321 от 17 юни 2008 г. по адм. дело №3072 от 2008 г. на ВАС, II отделение.
Както се вижда, при случаите на притежание на недвижима собственост или спорове, свързани с нея, и прилагането на ЗУТ и подзаконовите разпоредби (за неоценяемите индивидуални административни актове по смисъла на чл. 214 от ЗУТ, свързани с градо/устройствената основа), компетентен да реши проблемите, е съответният административен съд. В случай на несъгласие със съда, гражданите прибягват до обжалване на индивидуалните административни актове във ВАС. Необяснимо е защо се стига до подобно обжалване или просто не се знае Определение №2004 от 8 май 2004 г. на ВАС, че по въпросите на ЗУТ и обжалването на индивидуалните административни актове, компетентни са окръжните административни съдилища. С други думи гражданите не биха могли да ги обжалват във ВАС, но това е факт.
Интересен е въпросът кои жалби и протести могат да бъдат спрени от съда при изпълнението на индивидуалните административни актове. Това са следните заповеди: за спиране на незаконно строителство; за забрана на достъпа и ползването на строежите; за осигуряване на свободен достъп в недвижими имоти (по чл. 194, ал. 1 от ЗУТ); за поддържане в добър вид на строежите (чл. 179 от ЗУТ); за премахване на вредни в санитарно-хигиенно отношение строежи и самосрутващи се сгради и постройки (по чл. 195 от ЗУТ); за отчуждаване на недвижими имоти (по чл. 209, ал. 2 от ЗУТ);
След 22 юли 2003 г. отпаднаха следните индивидуални административни актове, които съдът не може да спира: 1. Решения и заповеди за одобрение на подробни устройствени планове (ПУП) – План за регулация и застрояване, План за регулация, План за застрояване, План за улична регулация, Работен устройствен план, Парцеларни планове и други. 2. За заповеди за премахване на незаконни строежи има специална Наредба №13 от 2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахването им и на части от тях от органите на ДНСК – ДВ, бр. 69 от 2001 г. 3. Заповеди за спиране прилагането на одобрени инвестиционни проекти, които застрашават сигурността на строежите и безопасността на гражданите. 4. Решения и актове по чл. 216, ал. 5 от ЗУТ, включително ползването на строежите и отказите от издаването им (прилага се писмо-указание №V – 2548-05-174 от 12.09.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството).
Нерядко самата нормативна уредба пречи или забавя ефективната борба срещу незаконното и неузаконяемо строителство. Изпълнението на необходимите задължителни процедури и съответно изискващите се срокове показва колко бавни, бюрократични и неефективни са разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите актове. По мои изчисления са необходими от две до четири години за изпълнението на всички срокове, осланяйки се на ЗУТ!...
При установено незаконно строителство няма срок за произнасяне на административния орган (главния архитект) за съдбата му. Отказът от узаконяване се съобщава на заинтересованите страни по реда на ГПК и предвижда най-малко седмица. За уведомяване на ДНСК (РДНСК) – нова седмица. При обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ (визирайки §184, ал. 10 от ЗИД на ЗУТ) се губят още две седмици. В срок от 15 дни, посочени в чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, началникът на РДНСК следва да се произнесе по възражения, съгласно чл. 216, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ. Това отнема един-два месеца. Влизането в сила отказът за издаване на акт за узаконяване, по §184, ал. 12 от ЗИД на ЗУТ отнема до две години, следват нови процедури по закон с нови две години.
Всеки от нас има право да каже, че такива закони, които закрилят нарушителите по строителството не са необходими на никой, нито на обществото като цяло.

Източник: http://www.stroitelen.biz

Последни Новини:
Техническият паспорт на сградите не служи на крайния потребител Техническият паспорт на сградите не служи на крайния потребител
Законодателят си осигури нормативно административен контрол Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите въведе от миналата година задължителен паспорт на сградите в България. Наредбата...
Работата в държавната администрация – предимства и недостатъци Работата в държавната администрация – предимства и недостатъци
“Съвсем очаквано е публичният сектор да плаща по-малко отколкото частния, защото заплатите на служителите от държавната администрация идват от данъците”. Така министърът на държавната администрация Николай...
Все по-високи лихви по депозити Все по-високи лихви по депозити
Банките обявяват промоционални условия по депозити с все по-високи лихви за все по-кратки срокове. Това се вижда от рекламите и офертите им в последно време. Девет процента годишна лихва вече се предлага за шест-, а и...
И строителите поискаха държавна помощ И строителите поискаха държавна помощ
Въпреки че производителите на автомобили в САЩ, които се борят за спасително финансиране от федералното правителство за сега остават с празни ръце, това не пречи на лобито на строителните компании в Конгреса да търси...
100 стари къщи ”висят” над главите на великотърновци 100 стари къщи ”висят” над главите на великотърновци
Във Велико Търново над 100 опасни стари къщи могат да се срутят и да причинят тежки инциденти. Повечето сгради са изоставени, а собствениците им нямат средства или не желаят да ги обезопасят, съобщи Нова телевизия. В...
НАСА тества космически интернет НАСА тества космически интернет
Лаборатория на НАСА тества специален протокол за предаване на изображения към космически апарат, отдалечен от Земята на разстояния над 32 млн. километра. Работите по протокола DTN (Disruption-Tolerant Networking) са...
Допелмайер строи лифта от Русе - Гюргево? Допелмайер строи лифта от Русе - Гюргево?
Австрийският консорциум "Doppelmayr" проявява интерес да изгради лифтено съоръжение, свързващо над река Дунав градовете Русе и Гюргево. Това съобщи Михаил Милчев, директор на Агенцията за устойчиво развитие на...
Комплекс в Пловдив ще е енергийно ефективен Комплекс в Пловдив ще е енергийно ефективен
Жилищен комплекс „Елит” ще е готов до 2011 г. Четири жилищни групи сформират обема на комплекс „Елит” в пловдивския жилищен район „Тракия”. Намира се на едно от възловите кръстовища...
Комплекс „Севтополис” – архитектура на старата българска къща в земите на траките Комплекс „Севтополис” – архитектура на старата българска къща в земите на траките
През пролетта на 2009 г. в град Баня, Карловско, ще отвори врати четиризвездният хотелски и SPA комплекс „Севтополис”. „Строителството му е в напреднала фаза, изпълняваме вертикалната планировка....
Офис сграда Premium обогатява градската среда Офис сграда Premium обогатява градската среда
След около два месеца ще започне строителството на офис сграда Premium, ситуирана на бул. „6-ти септември”, срещу магазин „Била” в Пловдив. За това информираха от фирмата инвеститор „БК...